Medárd napi születésnapi est

szaniszlo_janos
Fellépnek: az Ünnepelt, Szaniszló János dzsessz-zongoraművész és vendégei

Szaniszló János 1949-ben szü­le­tett Sze­ge­den, itt foly­ta­tott ko­moly­ze­nei ta­nul­má­nyo­kat is, majd sa­ját be­val­lá­sa sze­rint Oscar Peter­son zon­go­ra­já­té­ká­nak ha­tá­sá­ra kez­dett a dzsessz iránt ér­dek­lőd­ni. El­ső együt­te­sét 1965 vé­gén ala­pí­tot­ta As­to­ria Quar­tet né­ven, mely­nek sza­xo­fo­no­sa Mol­nár Gyu­la, a ké­sőb­bi Mol­nár Di­xi­e­land ve­ze­tő­je volt. Be­mu­tat­ko­zá­suk­ra 1966. feb­ru­ár 12-én ke­rült sor, me­lyen a fi­a­tal zon­go­ris­ta já­té­ká­ra azon­nal fel­fi­gyel­tek a he­lyi mu­zsi­ku­sok. Gonda Já­nos meg­hí­vá­sá­ra egy évig a dzsessz-tan­szak hall­ga­tó­ja volt Bu­da­pes­ten. 1981 őszén Pá­rizs­ba ke­rült, ahol fő­ként éj­sza­kai klu­bok­ban zon­go­rá­zott, majd 1982 jú­li­u­sá­ban ki­ván­do­rolt az Egye­sült Ál­la­mok­ba. Nevadában és Ka­li­for­ni­á­ban he­lyi dzsessz­mu­zsi­ku­sok­kal lé­pett fel, töb­bek kö­zött Ja­nis Far­ley éne­kes­nő­vel, aki­nek dal­szö­ve­gei kö­zül töb­bet meg is ze­né­sí­tett. Ké­sőbb Los An­ge­les­be, majd Santa Bar­ba­rá­ba köl­tö­zött, egy sze­mesz­ter ere­jé­ig dzsessz­ze­nei ta­nul­má­nyo­kat is foly­ta­tott, il­let­ve gyak­ran sze­re­pelt he­lyi ze­né­szek­kel a santa bar­barai dzsessz­fesz­ti­vá­lon. 1990-ben vis­­sza­tért Ma­gyar­or­szág­ra, az el­múlt évek­ben fő­ként Sze­ge­den lép fel. (u-szeged.hu)

  • Helyszín: Bálint Sándor Művelődési Ház
  • Időpont: 2013. június 8. (szombat) 19.00
Share
A bejegyzés kategóriája: Bálint Sándor Művelődési Ház, Június 8. (szombat), Zenés program
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.